ความเป็นมา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีอาคาร
สำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเก่า)และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่แล้วเสร็จ จึงได้เปลี่ยนที่ทำการสำนักงานมายังอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่เมื่อ ปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งสิ้น รวม 7 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นายวิมล หนูแก้ว นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
3. นางอุไรวรรณ สุภาแดง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
4. นางอนุ จันทดี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
5. นางพรรณี กลสามัญ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4
6. นางจุรีรัตน์ ยอดถึง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 (ส.ปชส.อ่างทอง ช่วยราชการ ส.ปชส.นศ.)
7. นายพสิษฐ์ ใหม่อินทร์ พนักงานขับรถยนต์
8. นางสาวจิราภร ราชาแกล้ว แม่บ้าน