ปัญหาและอุปสรรค

4.1 ปัจจัยภายใน
– บุคลากรมีน้อย
– ไม่มีสื่อเป็นของตนเอง
– บุคลากรขาดทักษะด้านเทคโนโลยี
– งบประมาณมีน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
– ยานพาหนะเก่ามีเพียง 1 คน ใช้มาแล้วกว่า 10 คน

4.2 ปัจจัยภายนอก
– ทางจังหวัดมอบหมายงานให้มาก พร้อมทั้งคาดหวังผลงาน แต่ไม่ได้จัดสรรงบมาให้
– การทำคำของบประมาณทั้งจากกรมประชาสัมพันธ์และจังหวัดไม่ได้รับการพิจารณา
– หน่วยราชการในพื้นที่มาขอความร่วมมือและไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ