ภารกิจประจำวัน

1. จัดทำปฏิทินข่าวโดยนำวาระของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมที่สำคัญของภาคเอกชนและประชาชนแจ้งให้สื่อมวลชนทราบ เพื่อเชิญชวนมาจัดทำข่าว เป็นประจำทุกวัน ผ่านสนามข่าว ด้วยวิธีการจัดส่งทาง E-mail และทางโทรศัพท์
2. จัดทำข่าวประจำวันเป็นเอกสารในจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งข่าวบริการ และข่าวด่วน แจกสื่อมวลชน และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3. รวบรวมประกาศข่าวสารของทางราชการ โดยเฉพาะข่าว ประกวดราคา ข่าวรับสมัครงาน และประชาสัมพันธ์งานเทศกาล รวมทั้งกิจกรรมที่สำคัญในท้องถิ่น ปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์
4. ประสานงานให้ผู้บริหารงานของจังหวัดได้พบสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
5. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการกำหนด/วางแผนด้านสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนเอกชน
6. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกรมประชาสัมพันธ์
7. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร/จัดหาพิธีกร ในงานพระราชพิธี/งานพิธี/งานรัฐพิธี/กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด
8. สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทุกระดับ
9. เสนอแนะและให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทุกระดับ