ยุทธศาสตร์

๑. การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
๒. การพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

1. ภารกิจและหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของทุกจังหวัด และเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
ดังนั้น ภารกิจและหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จึงจำเป็นต้องปรับบทบาทใหม่ดังนี้

ระดับจังหวัด
1. จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำหน้าที่เป็นทีมงานโฆษกของจังหวัด
6. ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของประชาชนในจังหวัดทุกมิติ เพื่อนำข้อมูลทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก
7. การสร้างเครือข่ายสื่อจากภาคส่วนต่างๆ และสื่อมวลชนในจังหวัด
8. เป็นเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติระดับจังหวัด
9. เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อติดตามนโยบายตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล

ระดับกลุ่มจังหวัด
1. บูรณาการระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดและสำนักประชาสัมพันธ์เขตเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. กำหนดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
4. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
5. การสร้างเครือข่ายสื่อและสื่อมวลชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัดอื่นๆที่มีภารกิจสอดคล้องกัน
6. วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ในกลุ่มจังหวัดเพื่อทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
1. การประชาสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การประชาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
3. การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4. การประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์จังหวัด
– ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
– ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอนุรักษ์และวัฒนธรรม
– ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และพัทลุง
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจร และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและแปรรูปสินค้ายางพารา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและแปรรูปสินค้าปาล์ม น้ำมัน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน