วิสัยทัศน์

“องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และศูนย์รวมข่าวสารภาครัฐ”