แนวทางแก้ไข

1 จัดคนให้สอดคล้องกับภารกิจ
2 จัดงบให้สอดคล้องกับงาน โดยเดินทางไกล พื้นที่กว้าง สื่อมวลชนและวิทยุชุมชนมีมาก
3 ควรมีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือเคยมีความพร้อมเข้าเป็นประชาสัมพันธ์
4 การกำหนดหลักสูตร ควรทำร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
(เหมือนกับโรงเรียนนายอำเภอ)
5 พัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
6 ควรให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง เพราะประชาสัมพันธ์จังหวัดยังสังกัด
กรมประชาสัมพันธ์