นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระบุ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

24 มิถุนายน 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9435 IMG_9441 IMG_9453 IMG_9463 IMG_9472 IMG_9477 IMG_9484 IMG_9509

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในการนำเสนอรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำเสนอรายงานความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนและมาตรการในการเปิดเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid-๑๙) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ในการผ่อนฝันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยขอความร่วมมือ สถานศึกษาให้เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1๙ และให้มีการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จัดการศึษาชั้นฟื้นฐานและ ระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีผลต่อการพิจารณา ให้สถานศึกษาเปิดเรียนได้ เมื่อผ่านการประเมินตนเอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดให้มีการประชุม ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกแห่ง มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ โดยทุกโรงเรียนได้มีแผนและมาตรการในการเปิดเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งมาตรการก่อนเปิดภาคเรียน มีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน จัดเตรียมสถานที่ มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้มีจุดบริการล้างมือ จุดบริการเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ มีหน้ากากอนามัย ให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงมาตรการในการเรียนการสอน มีการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนแบบแบ่งนักเรียน มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการทำกิจกรรม อย่างไรก็ตามหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว ทางผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะแบ่งกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ…….////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระบุ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "

Comments are closed.