จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงานต่างด้าว

25 มิถุนายน 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_5895 DSC_5902 DSC_5905 DSC_5930 DSC_5963 DSC_5966 DSC_5968 DSC_5969 DSC_5977ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย

 

วันนี้(25 มิ.ย.63) ที่โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คน มีนายสมพงษ์  มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว โดยการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานทดแทนแรงงานไทยในประเภทกิจการที่คนไทยไม่ทำ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ  จึงจำเป็นที่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือแม้แต่องค์กรภาคีเครือข่ายจะต้องรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติหรือเผยแพร่ให้การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการ ให้สามารถประกอบกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แล้ว เพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปแล้ว แต่ก็อย่าประมาท การ์ดไม่ตก ขอให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

นางวิชาดา  จอร์จ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาในการบริหารจัดการแรงานต่างด้าว เช่น การระงับการเดินทางข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งที่จะเดินทางเข้ามาทำงานหรือเดินทางกลับประเทศต้นทางเมื่อครบสัญญาจ้างงาน กระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการออกประกาศเพื่อผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามรถอยู่ทำงานได้แม้จะครบกำหนดสัญญาจ้าง นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมีการประกาศ เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563  โดยเฉพาะการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่น ๆ อีกหลายสัญชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้อย่างถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ..///////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงานต่างด้าว "

Comments are closed.