จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_9763 IMG_9783 IMG_9787 IMG_9802 IMG_9804 IMG_9823 IMG_9828 IMG_9829 IMG_9830 IMG_9840 IMG_9850 IMG_9855IMG_9753 IMG_9756 IMG_9777 IMG_9778 IMG_9793 IMG_9804 IMG_9809 IMG_9814 IMG_9815

เย็นวันนี้ (26 มิ.ย. 63) ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 โดยพล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 จัดขึ้นจากมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และในปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และกำหนดให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ (จุดเช็คอิน) โดยมีเด็ก เยาวชน ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเช็คอินในกิจกรรม และชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบของการสื่อสารผ่าน Social Media ทั้งสื่อแผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านสาส์นและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมเผายาเสพติด (จำลอง) ชมนิทรรศการ และกล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดในสังคมไทย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ความปอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม……/////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 มิถุนายน 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 "

Comments are closed.