ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากนายจ้าง ผู้ประกอบกิจการ ให้จ้างแรงงานคนไทยมากขึ้น

15 กรกฎาคม 2020 | Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_2481 DSC_2484 DSC_2494 DSC_2512 DSC_2553 DSC_2565 DSC_2571 แทนการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมขอให้ประชาชนยังคงสวมหน้ากากและล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันโควิด-19

 

วันนี้(15 ก.ค.63) ที่โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 100 คน มีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องปิดพรมแดน ยังไม่เปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็มีแรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราชาวนครซึ่งเป็นอารยชนต้องไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างอย่าหวังเพียงต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว แต่ขอให้มีการจ้างงานจากคนไทยเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากมีคนไทยตกงานจำนวนมากจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งการประกอบอาชีพต่าง ๆ ก็มีการปรับตัวในแบบ New Normal มีการค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของพี่น้องประชาชนขอให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนการเว้นระยะห่างในบางสถานการณ์ทำได้ยากแต่ขอให้ระมัดระวัง แต่ขอเน้นย้ำเรื่องใส่หน้ากากและล้างมือเป็นหลัก เพราะหากมีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งผลกระทบจากมากกว่าเดิม ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีเหตุการณ์ทหารอียิปต์ที่จังหวัดระยอง และกรณีเหตุการณ์ลูกสาวอุปทูตประเทศซูดาน ที่กรุงเทพมหานคร มีการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 นั้น ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ขอให้รู้จักป้องกันตัวเอง โดยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 

นางวิชาดา  จอร์จ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจ้างจำนวน 2,895 ราย  จ้างแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ้น 19,103 คน ในจำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อบ้าน จำนวน 17,740 คน แยกเป็นเมียนมา 13,208 คน ลาว 2,657 คน และกัมพูชา 1,875 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาในการบริหารจัดการแรงานต่างด้าว เช่น การระงับการเดินทางข้ามแดนของแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทั้งที่จะเดินทางเข้ามาทำงานหรือเดินทางกลับประเทศต้นทางเมื่อครบสัญญาจ้างงาน กระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการออกประกาศเพื่อผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามรถอยู่ทำงานได้แม้จะครบกำหนดสัญญาจ้าง นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมีการประกาศ เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563  โดยเฉพาะการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่น ๆ อีกหลายสัญชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้อย่างถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการประชุมชี้แจงออกเป็น 4 ครั้ง มีเป้าหมายครั้งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน..///////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากนายจ้าง ผู้ประกอบกิจการ ให้จ้างแรงงานคนไทยมากขึ้น "

Comments are closed.