จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเพิ่มผลิตภาพการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจำปี 2563

16 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเพิ่มผลิตภาพการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจำปี 2563

 

วันนี้(16 ก.ค. 63) ที่โรงแรมเดอะพีค บูติค อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับกระบวนทัศน์และเพิ่มผลิตภาพ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการคิดนอกกรอบ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อค้นหาความหลากหลายของทรัพยากร และวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สำหรับนำไปกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2565-2570 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำเกษตรกร เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ชุมพร และจังหวัดตรัง เข้าร่วมจำนวน  110 คน

 

นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยในระยะเริ่มต้น เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้มีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอในจังหวัดพัทลุง และ 1 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนการพัฒนานั้น ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน ผลการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้  ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.38 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 84.16 ในปี 2562 จัดอยู่ในระดับการพัฒนาดี

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่า โครงการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 จังหวัด ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

ซึ่งจากการพัฒนาที่ผ่านมา ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ปรับแนวคิด ปรับมุมมอง ก้าวให้ทันเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรผู้ผลิตไปเป็นนักธุรกิจเกษตร ใช้ตลาดนำการผลิต ผลิตได้ขายเป็น น้อมนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 กรกฎาคม 2563IMG_1499 IMG_1501 IMG_1506 IMG_1509 IMG_1515

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์และเพิ่มผลิตภาพการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ประจำปี 2563 "

Comments are closed.