คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันนี้(21 ก.ค.63) ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช พลโท พิสันฑ์  ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 62 และคณาจารย์ รับฟังบรรยายสรุปจาก พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC และนายปัญญพงษ์  สงพะโยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับเรื่องแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ป้องกันการรุกล้ำน้ำเค็มทำลายพื้นที่เกษตร  การพัฒนาระบบชลประทานให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้น ในโอกาสที่เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โดยพลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ตนเข้ามาแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ต้องต่อสู้กับความจริงเพื่อลดการบิดเบือน ให้เกิดสันติสุข โดยเน้น 3 เรื่องหลัก คือ 1.การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหายาเสพติด สิ่งแรกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหากพบจะให้ออกจากราชการ พร้อมทั้งได้นำนโยบายแคมป์ 35 มาใช้ในการนำตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดเป็นเวลา 35 วัน 2.การควบคุมพื้นที่ ได้จัดชุดจรยุทธกว่า 700 ชุด โดยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านในพื้นที่ ควบคู่กับการใช้กำลังเพื่อปราบปรามกองกำลังติดอาวุธ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปิดล้อมตรวจค้น การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และ 3 ส่งเสริมความเข้าใจ โดยให้สะท้อนทุกเสียงปัญหาในพื้นที่ผ่านสภาสันติสุขตำบล ซึ่งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถแก้ไขด้วยการใช้อาวุธ แต่สามารถสร้างสันติสุขด้วยการเจรจาพูดคุยสร้างความเข้าใจ เชื่อว่าอีกไม่นานปัญหาจะสามารถยุติลงได้

 

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมมานานกว่าพันปี มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มากที่สุดในภาคใต้ มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสาอย่างต่อเนื่อง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่วนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC ซึ่งมี 4 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นการเชื่อมโยงอ่าวไทยกับอันดามัน ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดได้มีการเสนอของบประมาณในการพัฒนารวมกว่า 16,000 ล้านบาท

 

นายปัญญพงษ์  สงพะโยม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำปากพนัง โดยกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริในการสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ เพื่อแยกน้ำเค็มน้ำจืดออกจากกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และน้ำเปรี้ยว พร้อมทั้งได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง แต่ปัจจุบันสามารถได้เพียง 1 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น และมีความผาสุกเพิ่มขึ้นด้วย

 

จากนั้นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ได้ศึกษาดูงาน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม ซึ่งคณะนักศึกษา วปอ. ได้สักการะพระบรมธาตุ ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคล

////DSC_3666 DSC_3678 DSC_3686 DSC_3697 DSC_3704 DSC_3719 DSC_3743 DSC_3811 DSC_3815

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช "

Comments are closed.