จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(COVID-19) แก่ผู้ประกันตน 6,525 ราย

22 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(COVID-19) แก่ผู้ประกันตน 6,525 ราย

 

วันนี้(22 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ,การรายงานผลการบริหารเงินลงทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ,การรายงานเงินสมทบค้างชำระ อย่างยิ่งการรายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(COVID-19) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวงจึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานดังกล่าวแล้ว จำนวน 6,525 ราย แบ่งเป็น การสั่งจ่ายสะสมของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4,158 ราย วงเงินกว่า 28 ล้าน 3 แสนบาท ,การสั่งจ่ายสะสมของสำนักงานประกันสังคม สาขาทุ่งสง จำนวน 1,835 ราย วงเงินกว่า11 ล้าน 2 แสนบาท และเป็นการสั่งจ่ายสะสมของสำนักงานประกันสังคม สาขาสิชล จำนวน 532 ราย วงเงินกว่า 5 ล้าน 8 แสนบาท  โดยภายหลังการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วยด้วย

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 กรกฎาคม 2563IMG_1983 IMG_1988 IMG_1990 IMG_1994 IMG_1996 IMG_2015

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย(COVID-19) แก่ผู้ประกันตน 6,525 ราย "

Comments are closed.