จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62

24 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_2357 IMG_2370 IMG_2372 IMG_2377 IMG_2378 IMG_2387 IMG_2401 IMG_2424 IMG_2430 IMG_2477 IMG_2499

 

วันนี้(24 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 ราย เป็นทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากสาธารณภัย และนักเรียนที่เรียนดีจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้ให้การสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕62 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน  ๑2 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  240,000.-บาท ซึ่งมูลนิธิฯ ได้โอนเงินทุนเข้าบัญชีของนักเรียนทุนโดยตรง ประกอบด้วย ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 4 ทุนๆ ละ  10,๐๐๐.-บาทต่อปี

,ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 15,0๐๐.-บาทต่อปี ,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จำนวน 1 ทุนๆ ละ  20,000.-บาทต่อปี และระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุนๆ ละ  30,๐๐๐.-บาทต่อปี

พร้อมกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการจัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62  เป็นกระเป๋าเป้ สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนทุนพระราชทานดังกล่าวด้วย

 

อย่างไรก็ตามในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในฐานะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ (กรณีไฟไหม้) ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตดังกล่าวมีบุตรจำนวน 2 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ เบื้องต้นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว และดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และประสานอำเภอทุ่งใหญ่ โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม เพื่อลงนามรับรองประกอบการยื่นขอทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 คน เป็นเงิน 20,000 บาทด้วย

//////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 กรกฎาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕62 "

Comments are closed.