สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

31 กรกฎาคม 2020 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

IMG_2733 IMG_2747 IMG_2764 IMG_2772 IMG_2780 IMG_2786 IMG_2806

 

วันนี้ (31 ก.ค.63) ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดทั้งเพื่อร่วมพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่เสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากงบจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 5/2559 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้แต่งตั้งขึ้นภายชื่อคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด หรือ กปช. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ,กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ,กลุ่มการเข้าถึงยุติธรรมและความคุ้มครอง ป้องปรามทุจริตยุติความรุนแรง และกลุ่มการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง เบื้องต้นการดำเนินงานในโครงการ ทั้ง 11 เรื่องดังกล่าว มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายได้วางไว้ ส่วนการพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนะนำให้ กปช.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำคำของบประมาณงบจังหวัดในโครงการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพและการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

31 กรกฎาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 "

Comments are closed.