ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติวเข้มที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าสร้างธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่

6 ธันวาคม 2019 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5  ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติวเข้มที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าสร้างธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่

 

วันนี้(6 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้การสอดส่องการดำเนินงานของภาครัฐของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนครอบคลุม มีและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุขต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเลือกรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ นายสมชาย เพชรมาตศรี และตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาวิชาการ นายเจษฎา สมาธิ ,ที่ปรึกษาฝ่ายสังคม

นายชาลี ชูโลก  และที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด

 

ทั้งนี้โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จะประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้แต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

สุพรทิพย์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 ธันวาคม 2562IMG_9377 IMG_9380 IMG_9382 IMG_9398

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติวเข้มที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อเดินหน้าสร้างธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ "

Comments are closed.