ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุเดินหน้าสร้างโอกาสและตลาดแก่เกษตรกร ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

13 ธันวาคม 2019 | ข่าวกิจกรรม
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

902569 902573

 

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของภาคราชการ เอกชนและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการได้เดินทางไปเข้าร่วมงานการค้าผลไม้อาเซียน/จีน ที่เมืองผิงเสียง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงผลไม้สู่ตลาดจีน ระหว่าง

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัด ในนามกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ MR.XIE MINGQIANG ผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจไทย-จีนประจำนครหนานหนิง ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการซื้อขายผลไม้ระหว่างกัน จำนวน 3 ชนิด คือ มังคุด ทุเรียน และส้มโอทับทิมสยาม ที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการซื้อขายผลไม้ระหว่างกัน แต่ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คู่ค้าขาดความเชื่อมั่น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและการค้าที่เป็นระบบยิ่งขึ้น เบื้องต้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นแกนกลางในการประสานการค้าขายระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับศูนย์ธุรกิจไทย-จีนประจำนครหนานหนิง ทั้งด้านคุณภาพของสินค้า การเจรจาทางการค้าและการขนย้าย ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความมั่นคงด้านรายได้

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากถึงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสถาบันการเกษตรในพื้นที่ด้วยว่า การจัดหาตลาดและแก้ไขปัญหาเรื่องตลาด การจัดจำหน่ายและราคาไม้ผลที่เป็นธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของภาคราชการที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างมั่นคงด้านรายได้ แต่ในขณะเดียวกันตัวเกษตรกรเองก็ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างผลิตผล/สินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มผู้ค้า โดยพึงระลึกเสมอว่าสินค้าดี ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจะได้จำหน่ายในราคาที่ดีตามคุณภาพ อย่างยิ่งเกษตรกรเองจำเป็นต้องศึกษาลู่ทางการตลาดด้วย ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าให้เหมือนใคร ศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย มีความใส่ใจและตั้งใจในงานที่ทำก็จะส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองประสบผลสำเร็จได้

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว

จุรีรัตน์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 ธันวาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุเดินหน้าสร้างโอกาสและตลาดแก่เกษตรกร ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน "

Comments are closed.